Behöver man poolskydd på en pool och vem är ansvarig?

Skydd vid bassängen

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.

Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen. Båda lagarna innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:

Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås. En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen. Om du undrar över om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av byggnadsnämnden.

För frågor om fasta pooler, bassänger och dammar, se Boverkets byggregler.

Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr ”Barnsäker pool och trädgårdsdamm”. Barnsäkerhetsrådet består av elva myndigheter som samarbetar för att öka barns säkerhet.

Offert